ประกาศรับสมัคร นิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

ภาคปกติ
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 22 พฤษภาคม 2565
ภาคพิเศษ
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ถึง 8 พฤษภาคม 2565
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร MAB รุ่นที่ 21
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ MAEAE รุ่นที่ 27
กำหนดการ
กิจกรรมแนะนำหลักสูตร OPEN HOUSE : วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 13.00 น.
ลงชื่อกิจกรรม OPEN HOUSE : https://forms.gle/1mVQ86bPyZbJkVrT8
หมายเหตุจะแจ้งรูปแบบกิจกรรมให้ทราบอีกครั้ง (ONLINE/ONSITE)

กำหนดรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

สอบสัมภาษณ์: วันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษา: วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565

เปิดภาคเรียน: มิถุนายน 2565

รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา: วันเสาร์ที่ 2 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565

เปิดภาคเรียน: มิถุนายน 2565

รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา: วันเสาร์ที่ 2 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565

ช่องทางติดต่อดังนี้h

แบบฟอร์มลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2565 “OPEN HOUSE 2022”

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัยากร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์