ผลการประกวดโปสเตอร์

กิจกรรมการประกวดปัญหาพิเศษ ประจำปี 2564

ของนิสิตสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รางวัลเรื่องนิสิตอาจารย์
รองอันดับ 1ผลกระทบการเข้าถึงทรัพยากรด้านสาธารณสุขต่อความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในประเทศไทยน.ส.วินัดดา ราชประสิทธิ์รศ.ดร.วลีรัตน์ สุพรรณชาติ
ชมเชยความเต็มใจจ่ายต่อผลิตภัณฑ์อาหารแมวที่ผลิตจากโปรตีนจิ้งหรีดน.ส.ปิยฉัตร โคทนาผศ.ดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี
ชมเชยการศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับแก้วและพลาสติกชีวภาพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครนายกันตินันท์ จิรฐาจิราวัฒน์ผศ.ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล
ชมเชยผลกระทบของ COVID-19 ต่อการจัดการโลจิสติกส์ผลผลิตเนื้อโคกรณีศึกษาน.ส.ภักดีภรณ์ ชนะพันธ์ชัยกุลผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร

รองอันดับ 1 : น.ส.วินัดดา ราชประสิทธิ์

รางวัลชมเชย : น.ส.ปิยฉัตร โคทนา

รางวัลชมเชย : นายกันตินันท์ จิรฐาจิราวัฒน์

รางวัลชมเชย : น.ส.ภักดีภรณ์ ชนะพันธ์ชัยกุล