คณะผู้บริหารภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร


ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์

หัวหน้าภาควิชา

fecocrp@ku.ac.th

Ph.D. in Agricultural Economics
University of Hohenheim, Germany

Expertise and Interests
Land use/land cover Change, Agricultural Marketing, Application of Multi-Agent Systems in Agricultural Economics


ดร. โสภณ แย้มกลิ่น

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารและการเงิน

sophon.y@ku.th

Ph.D. in Management of Technology
Asian Institute of Technology, 2557

Expertise and interests
Agribusiness Entrepreneur, Business Model Innovation, Qualitative Research


ผศ.ดร. นภสม สินเพิ่มสุขสกุล

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ

nopasom.s@ku.th

Ph.D. in Economics
University of Hohenheim, Germany

Research interests/expertise and interests
Environmental Policy, Environmental Valuation, Recreation and Tourism, Pollution


ผศ.ดร. สุวรรณา สายรวมญาติ

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และกิจการนิสิต

suwanna.s@ku.th

Ph.D. in Agricultural and Food Economics
University of Reading, UK

Expertise and Interests
Consumer Behavior, Cognitive Bias, Digital Technology Adoption, Farm Management


ผศ.ดร. อรชส นภสินธุวงศ์

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

orachos.n@ku.ac.th

Ph.D. in Food and Resource Economics
University of Florida, USA

Expertise and interests
Economics of Agricultural Biotechnology, Agricultural Innovation and Technical Change, Agricultural Technology Policy, Agricultural Quality Standard, Seed System


ผศ.ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพ

uchook.d@ku.th

Ph.D. in Agricultural Economics
Michigan State University, USA
Expertise and Interests
Productivity and Efficiency Analysis, Land Policy, Discrete Choice Experiment


นส. กชกร ธรรมโอรส

เลขานุการภาควิชา

kochakorn11@gmail.com


กลับหน้าหลักภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร