สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ

Agribusiness Management and Entrepreneurship

สาขานี้จะสร้างให้ผู้เรียนสามารถจัดการธุรกิจเกษตรในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาแนวทางการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ (Young and Smart Entrepreneur) สำหรับโลกอนาคตได้อย่างชัดเจน ผู้เรียนจะได้เรียนการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจในธุรกิจเกษตร การทำธุรกิจเกษตรในยุค digital economy การทำธุรกิจเกษตรอย่างยั่งยืน การพัฒนาธุรกิจเกษตรที่ตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม การเข้าใจ megatrend ด้านธุรกิจเกษตรและสามารถออกแบบธุรกิจเกษตรให้สอดคล้องกับ megatrend ที่เกิดขึ้นการเข้าใจการทำธุรกิจเกษตร เพื่อสิ่งแวดล้อมและธุรกิจเกษตรสีเขียว รวมถึงมีความเข้าใจในภาพรวมของเศรษฐกิจเกษตรของไทยและของโลกเพื่อยกระดับธุรกิจเกษตรไทยให้แข่งขันในโลกได้อย่างยั่งยืน

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารและปฏิบัติการทางด้านธุรกิจ
  • การวิเคราะห์แผนธุกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
  • การจัดการนวัฒกรรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร
  • การจัดการธุรกิจเทคโนโลยีเกษตร
  • การสื่อสารและเล่าเรื่องราวทางธุรกิจการเกษตรและอาหาร