สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและอาหาร

Agricultural and Food Economics

สาขานี้จะช่วยสร้างให้นิสิตมองเห็นภาพเชื่อมโยงเศรษฐกิจเกษตรและอาหารในระดับจุลภาคและมหภาค และสามารถนำหลัก เศรษฐศาสตร์มาประยุกต์เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และนำเสนอนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเกษตรและอาหารที่เป็นประเด็นสำคัญ (Hot issues) ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกได้อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาความยากจน ปัญหาความมั่นคงและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร ปัญหา สงครามการค้าระหว่างประเทศ โดยนิสิตในความมุ่งเน้นนี้จะได้ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ในหลายด้าน เช่น เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตรและการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและนโยบายเกษตรทฤษฎีและนโยบายการค้าสินค้าเกษตรระหวางประเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ

  • ทฤษฏีและนโยบายการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
  • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและอาหารและการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรและอาหาร
  • การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนักเศรษฐศาสตร์เกษตร
  • การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและอาหาร
  • เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร