สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Environmental Economics and Sustainable Development

สาขานี้ใช้ชื่อเล่นว่า Green economy and sustainable management เป็นกลุ่มวิชาเพื่อจะช่วยสร้างให้ผู้เรียน สามารถเชื่อมโยงความสำคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจและธุรกิจของประเทศที่ปรับตัวอย่างเป็นพลวัตจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขาดแคลน ทรัพยากรที่เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ (big challenge) ของโลกในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจะได้เรียนหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การจัดการธุรกิจและเศรษฐกิจสีเขียว และหลักเศรษฐศาสตร์ด้านการรับเมื่อกับภัยพิบัติธรรมชาติจากเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบ นโยบายในการพัฒนาประเทศและส่งเสริมภาคธุรกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในโลกอนาคตที่ การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกระแสหลัก (mainstream) โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเศรษฐมิติเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ

  • การจัดการเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • ธุรกิจสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • นโยบายเพื่อการพัฒนาสีเขียว
  • เศรษฐศาสตร์การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม