เจ้าหน้าที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

นางสาวกชกร ธรรมโอรส

ตำแหน่ง : เลขานุการภาควิชาฯ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ)

หน้าที่ : ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการทั่วไปในสำนักงาน

โทร. 1540,1542 ต่อ : 102

Email : kochakorn11@gmail.com


นางสาวจารุวรรณ ไชยธวัชพุทธิพร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่ : งานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี

โทร. 1540,1542 ต่อ  164

Email : mayjaruwan.chai@gmail.com


นางสาวนิดา แสนเศษ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ : ด้านกิจกรรมนิสิต และงานสนับสนุนอาจารย์ในภาควิชาฯ

โทร. 1540,1542 ต่อ 159

Email : nida.s@ku.th


นางสาวนุสรา บัวปลอด

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

หน้าที่ : งานสารบรรณ

โทร.  1540,1542  ต่อ  101, 202

Email : nutsara.r@ku.th

นางสาวอรวรรณ ฟองแก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

หน้าที่ : งานการเงินภาควิชาฯ

โทร.  1540,1542  ต่อ  160

Email : fecoowf@ku.ac.th


นางสาวอรอนงค์ กอขอ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ : พัสดุและครุภัณฑ์

โทร.  1540,1542  ต่อ  103

Email : fecoonk@ku.ac.th 


เจ้าหน้าที่โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

นายชนะสิทธิ กิติพันธุ์พงษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ : โสตและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร.  1540,1542  ต่อ 163

Email : kensih01@gmail.com


นางสาวณัฎฐิยา วิเทศประเสริฐกุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

หน้าที่ : งานการเงินโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ

โทร.  1540,1542  ต่อ 147

Email : fecosss@ku.ac.th


นายณรงรัตน์ สุขอนันต์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ : กิจกรรมนิสิต

โทร.  1540,1542  ต่อ 158

Email : narongrat.s@ku.th


นางสาวธนพร ขำเถื่อน

ตำแหน่ง : นักกวิชาการเงินและบัญชี

หน้าที่ : งานการเงินโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ

โทร.  1540,1542 ต่อ 156

Email :  fecotok@ku.ac.th


นางสาวลักษมณ ปิตานนท์ชัย

ตำเเหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ผู้จัดการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ)

หน้าที่ : ควบคุม ดูเเล บริหารด้านบริการวิชาการ

โทร.  1540,1542 ต่อ : 155

Email : luksamon.p@ku.th


นางสาวสุนีย์ ภัทรประทีป

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

หน้าที่ : งานการบัญชีโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ

โทร. 1540,1542  ต่อ 149

Email : fecosunee@gmail.com


นางสาวศรสวรรค์ ศรีดี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

หน้าที่ : งานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี

โทร. 1540,1542 ต่อ  157

Email : sornsawan.sr@ku.th


เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

นางจิตราภรณ์  ช้างศร

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

โทร. 02-562-0233 ต่อ 305

Email : fecojpc@ku.ac.thjaaom_aom@hotmail.com


นางณัฐวรรณ  แว่นแก้ว

ตำเเหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทร. 02-562-0233 ต่อ 303

Email : feconww@ku.ac.th


 

นายปิติศักดิ์  อุปสุข

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทร. 02-562-0233 ต่อ 302

Email : fecopsa@ku.ac.th


นางสาวพรสุดา  แตงจาด

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทร. 02-562-0233 ต่อ 301

Email : fecoput@ku.ac.th


นางสุวรรณี ศิริวัฒนสาธร

ตำเเหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร. 02-562-0232 ต่อ 304

Email : fecosns@ku.ac.thswnpd@hotmail.com


Back to Dept of Agricultural And Resource Economics’ Wab Page