แผนการเรียน

Study plan

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ธุรกิจการเกษตร)

เป็นหลักสูตร 2 ปี นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ คือ

1) แผน ก แบบ ก (2) คือ เรียนแบบทำวิทยานิพนธ์ โดยต้องเรียนไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต แบ่งเป็นหน่วยกิตหมวดวิชาเอกและวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 26 และ 12 หน่วยกิต ตามลำดับ
แผน ก แบบ ก 2
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
– สัมมนา 2 หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ 18 หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

2) แผน ข คือ เรียนแบบทำรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยต้องเรียนไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต แบ่ง เป็นหน่วยกิต หมวดวิชาเอกและการศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 32 และ 6 หน่วยกิต ตามลำดับ
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
– สัมมนา 2 หน่วยกิต
– วิชาเอกบังคับ 18 หน่วยกิต
– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

 

รายวิชาในหมวดวิชาเอกที่เปิดสอน 

วิชาบังคับ                                                    

01120511  กระบวนการการจัดการธุรกิจการเกษตร

01120531  การตลาดธุรกิจการเกษตร

01120561  กลยุทธ์ทางการจัดการธุรกิจการเกษตร

01120581  คณิตศาสตร์ประยุกต์ในการจัดการธุรกิจการเกษตร

01120582  สถิติประยุกต์ในการจัดการธุรกิจการเกษตร

01120591  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร

01120597  สัมมนา

วิชาเลือก

01120512  การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจการเกษตร

01120513  การพัฒนาธุรกิจเกษตรชุมชนและอุตสาหกรรมชนบท

01120521  เศรษฐศาสตร์การแปรรูปสินค้าเกษตร

01120522  เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีในระบบธุรกิจการเกษตร

01120532  ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

01120541  การลงทุนโครงการธุรกิจการเกษตร

01120542  การจัดการธุรกิจการเกษตรทางการบัญชีและการเงิน

01120596  เรื่องเฉพาะทางธุรกิจการเกษตร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม