AEAE พื้นขาว
วทม. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
MAB1
วทม. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
MRM
วทม. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร