คณาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รศ.ดร. กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ

kanchana.sr@ku.th

Ph.D. in Economics
Utah State University, USA

Expertise and Interests
Information Technology, Supply Chain Management


รศ.ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา

fecoknp@ku.ac.th

Ph.D. in Regional and Rural Development Planning
Asian Institute of Technology, Thailand

Expertise and Interests
Agricultural trade in ASEAN+3, National Security Planning


ผศ.ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล

kampanat.v@ku.th

Ph.D. in Agricultural and Environmental Economics
University of Giessen, Germany

Expertise and Interests
Research Impact Evaluation, Resource and Environmental Economics, Maize Economy


ดร.ม.ล. กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์

kuntonrat.d@ku.th

Ph.D. in Finance and Business Administration
Thammasat university, Thailand

Expertise and Interests
Financial Management, Investment, Financial Risks


ผศ.ดร. กุลภา กุลดิลก

kulapa.k@ku.th

Ph.D. in Agricultural Economics
Newcastle University, UK

Expertise and Interests
Financial​ Investment​ Analysis, Fisheries​ and​ Aquaculture​ Management, Agricultural​ Marketing, Farm​ Management


ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์

fecocrp@ku.ac.th

Ph.D. in Agricultural Economics
University of Hohenheim, Germany

Expertise and Interests
Land use/land cover Change, Agricultural Marketing, Application of Multi-Agent Systems in Agricultural Economics


ดร.จุมทิพย์ เสนีย์รัตนประยูร

jumtip.s@ku.th

expertise and interests
Impact Evaluation, Microcredit, Rural Development, Poverty Analysis


ผศ.ดร.ชญาดา ภัทราคม

chayada.b@ku.th

Ph.D. in Food Economics and Marketing
University of Reading, UK

expertise and interests
Food Economics and Marketing, Consumer Behavior, Economics of Overnutrition


ผศ.ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ

nuttapon.ph@ku.th

Ph.D. in Economics
Hitotsubashi University, Japan

expertise and interests
International Agricultural Trade and Investment, Agricultural Marketing


ดร.ณิธิชา ธรรมธนากูล

nithicha.t@ku.th

Ph.D. in Land farm and Agribusiness Management
Harper Adams University, UK

expertise and interests
Agricultural Marketing, Consumer and Producer Behavior


ผศ.ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล

thanaporn.at@ku.th

Ph.D. in Development and Agricultural Economics
Gottfried Wilhelm Leibniz University of Hannover, Germany

expertise and interests
Agricultural Production, Smart Farm Management, Farmer’s Behavior and Adoption, Agricultural Innovation, Sugar and Cane Industry


ผศ.ดร.นงนุช ปรมาคม

nongnooch.p@ku.th

Ph.D. in Agricultural Economics
Oklahoma State University, USA

Research interests/expertise and interests
Agricultural Finance, Project Analysis


ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง

feconnm@ku.ac.th

Ph.D. in Agricultural Economics
University of the Hohenheim, Germany

Research interests/expertise and interests
Economics of Forestry, Agricultural Production


ผศ.ดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล

nopasom.s@ku.th

Ph.D. in Economics
University of Hohenheim, Germany

Research interests/expertise and interests
Environmental Policy, Environmental Valuation, Recreation and Tourism, Pollution


ดร.บวร ตันรัตนพงศ์

c_cristiano@hotmail.com

Ph.D. in Agribusiness and Commerce
Lincoln University, New Zealand

expertise and interests
Global Value Chain, International Trade, Quantitative Analysis in Agribusiness


รศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์

fecopds@gmail.com

Ph.D. in Labor Economics
Northeastern University, USA

expertise and interests
Agricultural Market, Quantitative Analysis


ผศ.ดร.ภาสกร ธรรมโชติ

pasakorn.tham@gmail.com

Ph.D. in Economics
Claremont Graduate University, USA

expertise and interests
International Trade, Economic Integration, Tourism Economics, Agriculture Risk, and ASEAN


ผศ.ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร

montchai.p@ku.th

Ph.D. in Economics
National Institute of Development Administration, Thailand

expertise and interests
Development Economics, Energy Economics, Human Resource Management


ผศ.ดร.รวิสสาข์ สุชาโต

ravissa.s@ku.th

Ph.D. in Agricultural and Resource Economics
University of Maryland, USA

expertise and interests
Agricultural Market, Agricultural Value Chain, Industrial Organization for Agroindustry, Risk Management in Agriculture


รศ.ดร.วลีรัตน์ สุพรรณชาติ

waleerat.s@ku.th

Ph.D. in Economics
Australian National University, Australia

Research interests/expertise and interests
Development Economics


ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย

visit.l@ku.th

Ph.D. in Econ. & Fin.
Lincoln University, New Zealand

expertise and interests
Agricultural Economics, Finance


อ.สุทธิพล แซ่ลี้

fecospsl@ku.ac.th

M.Sc. in Agricultural Economics
Kasetsart University, Thailand

expertise and interests
Logistics and Supply Chain in Agribusiness, Information Technology Management in Agribusiness


ผศ.ดร.สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์

sorawat_w@hotmail.com

Ph.D. in Economics
University of Illinois at Chicago, USA

expertise and interests
Regional and Urban Economics, Applied Econometrics and Time Series Analysis, Computational Economics


ดร.สุวพร ผาสุก

suvaporn.p@ku.th

Ph.D. in Integrated Studies in Land and Food Systems
The University of British Columbia, Canada

expertise and interests
Food Economics, Labor in Agricultural Sector


รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล

suwanna.p@ku.th

Ph.D. in Agricultural Economics
University of Hohenheim, Germany

expertise and interests
Natural Resource and Environmental Economics, Sustainable Agriculture, Impact Assessment of Research


ผศ.ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ

suwanna.s@ku.th

Ph.D. in Agricultural and Food Economics
University of Reading, UK

expertise and interests
Consumer Behavior, Cognitive Bias, Digital Technology Adoption, Farm Management


ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว

santi.sa@ku.th

Ph.D. in Economics
North Carolina State University, USA

expertise and interests
Environmental Economics


ดร.โสภณ แย้มกลิ่น

sophon.y@ku.th

Ph.D. in Management of Technology
Asian Institute of Technology, 2557

expertise and interests
Agribusiness Entrepreneur, Business Model Innovation, Qualitative Research


ดร.อัจฉรา ปทุมนากุล

atcharapatoom@gmail.com

Ph.D. in Agricultural and Resource Economics
International Program

Research interests/expertise and interests
Agricultural Finance, International Trade, Project Analysis


ผศ.ดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี

uchook.d@ku.th

Ph.D. in Agricultural Economics
Michigan State University, USA

Research interests/Expertise and Interests
Productivity and Efficiency Analysis, Land Policy, Discrete Choice Experiment


รศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์

itthipong.m@ku.th

Ph.D. in Economics
Cornell University, USA

Research interests/expertise and interests
Empirical Industrial Organization, Banking and Monetary Policy, Computable General Equilibrium Model, Thai Rice Trade and Policy


ผศ.ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์

fecoacd@ku.ac.th

Ph.D. in Economics
University of Tennessee, USA

expertise and interests
Economics of Industrial Organization, Quantitative Analysis


ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ์

orachos.n@ku.ac.th

Ph.D. in Food and Resource Economics
University of Florida, USA

expertise and interests
Economics of Agricultural Biotechnology, Agricultural Innovation and Technical Change, Agricultural Technology Policy, Agricultural Quality Standard, Seed System


รศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ

fecoiyb@ku.ac.th

Ph.D. in Economics
Claremont Graduate University, USA

expertise and interests
Agricultural Policy, International Finance, Development Economics


ผศ.ดร.อารียา โอบิเดียกวู

areeya.m@ku.th

Ph.D. in Agricultural Economics
University of Hohenhiem, Germany

Research interests/expertise and interests
Natural Resource and Environmental Economics, Economics of Climate Change, Impact Evaluation


ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร

fecoadu@ku.ac.th

Ph.D. in Economics
Utah State University, USA

expertise and interests
Agricultural Production, Energy Economics