ARE : AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS

ARE : AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS

DARE TO DRIVE

โครงการฝึกอบรมที่สร้างองค์ความรู้ ด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่เกียวข้องกับการเกษตร ธุรกิจเกษตร และสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชน และ ชุมชน

ARE Introduction

ARE Introduction

แนะนำภาควิชา

“Welcome AEA Class 2022”
#Monday 20,
 June

WELCOME AEA 2022
FACEBOOK : https://www.facebook.com/AgriEconKU

ARE Scholarship

ARE Scholarship

สิ่งที่น่าสนใจ

ประชาสัมพันธ์

ประกาศต่างๆ

ตำราและเอกสารต่างๆ

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเกษตร
Agricultural Resource Economics
Editor by : ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำ
Economic of Water Resurce
Editor by : ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
เศรษฐศาสตร์พลังงานสำหรับการพัฒนาการเกษตร
Energy Economics for Agricultural Development
Editor by : ผศ.ดร. เออวดี เปรมัษเฐียร


เพลงประจำสาขาวิชา


ARE Awards

ARE Awards

การรับรางวัล ต่างๆ

แสดงความยินดีกับทีม WINNER โดยนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Agricultural-Challenge Case Competition ที่จัดโดย ไทยเซนทรัลเคมี ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ และสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร และ ผศ.ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ระดับ Sliver เรื่อง ผลกระทบของนโยบายการให้นำเข้าและการไม่ให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง

ประกวดวิเคราะห์กลยุทธ

193789
การเข้าชมสูงสุด
1151
จำนวนนิสิตภาควิชา
55
จำนวนบุคลากร

ข้อมูลการ ติดต่อ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์

029 4286 49 51
0-2561-3467
0-2579-8547
0-2579-9429

โทรสาร

0-2579-9429

Facebook

Youtube

Twitter