การวิเคราะห์การกระจายทุนจดทะเบียนการค้าด้วย Big Data จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กิจกรรมเสวนาพารู้

การวิเคราะห์การกระจายทุนจดทะเบียนการค้าด้วย Big Data จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โดย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

เวลา 10.00 – 12.00 น.

ห้อง EC5628