คณะผู้บริหารภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

MMPT7222

ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์

หัวหน้าภาควิชา

fecocrp@ku.ac.th

Ph.D. in Agricultural Economics
University of Hohenheim, Germany

Expertise and Interests
Land use/land cover Change, Agricultural Marketing, Application of Multi-Agent Systems in Agricultural Economics


MMPT7498

ผศ.ดร. โสภณ แย้มกลิ่น

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารและการเงิน

sophon.y@ku.th  Blog : sophony.co

Ph.D. in Management of Technology
Asian Institute of Technology, 2557

Expertise and interests
Agribusiness Entrepreneur, Business Model Innovation, Qualitative Research


MMPT6664

ผศ.ดร. นภสม สินเพิ่มสุขสกุล

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ

nopasom@gmail.com

Ph.D. in Economics
University of Hohenheim, Germany

Research interests/expertise and interests
Environmental Policy, Environmental Valuation, Recreation and Tourism, Pollution


MMPT6615

ผศ.ดร. สุวรรณา สายรวมญาติ

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และกิจการนิสิต

suwanna.s@ku.th

Ph.D. in Agricultural and Food Economics
University of Reading, UK

Expertise and Interests
Consumer Behavior, Cognitive Bias, Digital Technology Adoption, Farm Management


MMPT7584.2

รศ.ดร. อรชส นภสินธุวงศ์

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

orachos.n@ku.ac.th

Ph.D. in Food and Resource Economics
University of Florida, USA

Expertise and interests
Economics of Agricultural Biotechnology, Agricultural Innovation and Technical Change, Agricultural Technology Policy, Agricultural Quality Standard, Seed System


MMPT7247

ผศ.ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี

รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายประกันคุณภาพ

uchook.d@ku.th

Ph.D. in Agricultural Economics
Michigan State University, USA

Expertise and Interests
Productivity and Efficiency Analysis, Land Policy, Discrete Choice Experiment


MMPT7295

นส. กชกร ธรรมโอรส

เลขานุการภาควิชา

kochakorn11@gmail.com


กลับหน้าหลักภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร