คณาจารย์ที่เกษียณ

ดร. เดชรัต สุขกำเนิด

ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

อาจารย์

Ph.D. in Planning and Development, Aalborg University, Denmark

Research interests/expertise: Rural Development, Renewable Energy, Agribusiness

Email: fecodrs@ku.ac.th, tonklagroup@yahoo.com

DSC_0396-683x1024

รศ.ดร.วินัย พุทธกูล

รองศาสตราจารย์

Ph.D. in Agricultural Education, University of Missouri-Columbia, USA

Research interests/expertise: Quantitative analysis in Agribusiness, Rural Development

Email: fecownp@ku.ac.th

ผศ.ดร. นงนุช ปรมาคม

ผศ.ดร.นงนุช ปรมาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D. in Agricultural Economics, Oklahoma State University, USA

Research interests/expertise: Agricultural Finance, Project Analysis

E-mail: nongnooch.p@ku.th

 

 

 

 

 

599283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600335

 

 

 

 

 

 

 

 

600322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์

รองศาสตราจารย์

Ph.D. in Labor Economics, Northeastern University, USA

Research interests/expertise: Agricultural Market, Quantitative Analysis

E-mail: fecopds@gmail.com

 

 

ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D. in  Economics,University of Hawaii, USA

Research interests/expertise: เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, การจัดการและประเมินโครงการ, การเกษตรแบบยั่งยืน

E-mail: fecotwj@ku.ac.th

 

 

รศ.นงนุช อังยุรีกุล

รองศาสตราจารย์

M.B.A. in Agribusiness Management, University of The Philippines System, Philippines

Research interests/expertise: ธุรกิจการเกษตร, ธนกิจเกษตร, การจัดการฟาร์ม, การวิเคราะห์โครงการ

E-mail: nongsoraj@yahoo.com

 

 

รศ.นภาภรณ์ พรหมชนะ

รองศาสตราจารย์

วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Research interests/expertise: การตลาดสินค้าเกษตร, เศรษฐศาสตร์การผลิต

E-mail: feconpp@ku.ac.th

 

 

ผศ.ดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D. in Agricultural Economics, University of Minnesota, USA

Research interests/expertise: นโยบายเกษตร, การค้าระหว่างประเทศ, การตลาดสินค้าเกษตร

E-mail:  –

 

 

 

รศ.ดร.ปิติ กันตังกุล

รองศาสตราจารย์

Ph.D. in Resource Management And Environmental Studies, Australian National University

Research interests/expertise:  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, การจัดการทรัพยากร, เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรประมง

เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร และการวิเคราะห์โครงการลงทุนทางการเกษตร

E-mail: fecoptk@ku.ac.th

 

 

รศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ

รองศาสตราจารย์

Ph.D. in Natural Resource and Environmental Economics, University of Rhode Island, USA

Research interests/expertise: เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

E-mail: fecoppj@ku.ac.th

 

 

 

รศ.ดร.เรืองไร โตกฤษณะ

รองศาสตราจารย์

Ph.D. in  Economics, University of Hawaii, USA

Research interests/expertise: เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรประมง, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร

E-mail: ruangrai.t@ku.ac.th

 

 

 

รศ.ดร.วุฒิ หวังวัชรกุล

รองศาสตราจารย์

Ph.D. in Agricultural Economics, University of the Philippines Los Banos, Philippines

Research interests/expertise: เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, เศรษฐศาสตร์ที่ดิน, การจัดการโครงการ, สภาวะโลกร้อน

E-mail: fecovww@ku.ac.th

 

 

รศ.ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา

รองศาสตราจารย์

Ph.D. in Agricultural Economics, Texas A & M University, USA

Research interests/expertise: เศรษฐศาสตร์การผลิตพืชและสัตว์, การวางแผนการส่งเสริมการเกษตรม, การวิเคราะห์โครงการ

E-mail: –

 

 

 

 

รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน

รองศาสตราจารย์

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Research interests/expertise: เศรษฐศาสตร์การผลิต, การจัดการฟาร์ม, การตลาดสินค้าเกษตร

E-mail: fecosnk@ku.ac.th

 

 

รศ.สมพร อิศวิลานนท์

รองศาสตราจารย์

M.A. in  Economics, University of Washington, Seattle, USA

Research interests/expertise: เศรษฐศาสตร์นโยบายการเกษตรเศรษฐมิติ, เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ

E-mail: –

 

 

รศ.ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม

รองศาสตราจารย์

Ph.D. in  Agricultural Economics, Michigan State University, USA

Research interests/expertise: เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการฟาร์ม, เศรษฐศาสตร์การผลิตและการตลาดปศุสัตว์

การวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์การลงทุนในทางการเกษตร, การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค

E-mail: –

 

 

 

ผศ.อรชร ศรีสวัสดิ์เล็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

M.M. in  Agricultural Management, University of the Philippines, Philippines

Research interests/expertise: ธุรกิจการเกษตร การตลาดสินค้าเกษตร

E-mail: fecoocs@ku.ac.th

 

 

 

อ.เอื้อ สิริจินดา

อาจารย์

วท.ม (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Research interests/expertise: การจัดการฟาร์ม, การตลาดสินค้าเกษตร, การผลิตปศุสัตว์

E-mail: fecoasj@ku.ac.th

 

 

รศ.ดร.บรรเทิง มาแสง

รองศาสตราจารย์

Masang, Banterng, Ph.D. Assoc.Prof

Research interests/expertise: การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การจัดการโครางการ การเกษตรแบบยั่งยืน

E-mail: –

 

 

 

รศ.บรรลุ พุฒิกร

รองศาสตราจารย์

Puttikorn, Banlu, M.S. Assoc.Prof

Research interests/expertise: การจัดการฟาร์ม การประเมินราคาฟาร์ม เศรษฐศาสตร์การผลิต

E-mail: –

 

 

 

รศ.สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์

รองศาสตราจารย์

Tugsinavisuitti, Somkit, MAB. Assoc.Prof

Research interests/expertise: ธุรกิจการเกษตร การตลาดสินค้าเกษตร เศรษฐศาสตร์การผลิต

E-mail: –

 

 

 

ผศ.ดร.จีรชนม์ ศรีสวัสดิ์เล็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D. in Agricultural Economics, Oregon State University

Research interests/expertise: การจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์เชิงปริมาณ วิธีวิจัย

E-mail: –


กลับหน้าหลักภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร