จัดพิมพ์โดย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเกษตร 01119351
Agricultural Resource Economics
เขียนโดย : ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
กรณีศึกษา:การใช้การคิดเชิงออกแบบในธุรกิจการเกษตร
Case study: using design thinking in agribusiness
เขียนโดย : ดร.โสภณ แย้มกลิ่น
เศรษฐศาสตร์พลังงานสำหรับการพัฒนาการเกษตร
Energy Economics for Agricultural Development
เขียนโดย : ผศ.ดร. เออวดี เปรมัษเฐียร
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน้ำ 01119452
Economic of Water Resurce
เขียนโดย : ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล