ทุนเรียนต่อ ป.โท วท.ม. ธุรกิจการเกษตร ปีการศึกษา 2566

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทุนการศึกษา 117,000 บาท จำนวน 12 ทุน

หมดเขตรับสมัคร 21 เมษายน 66

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4

ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือน มิ.ย. 2566

หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี จากสถาบัน

อุดมศึกษาในประเทศไทย

  • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00

เงื่อนไขทุน

  • เข้าเรียนในหลักสูตร วท.ม. ธุรกิจการเกษตร (MAB) เทอมต้น ปีการศึกษา 2566
  • ทุนการศึกษามูลค่า 117,000 บาท จำนวน 12 ทุน แบ่งเป็น

– ทุนเรียนดี 50,000 บาท

– ทุนผู้ช่วยสอน (TA) 67,000 บาท

  • ต้องมีเกรดเฉลี่ยในแต่ละภาคการศึกษา

ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในหลักสุตร MAB

ติดต่อ

คุณ สุวรรณี ศิริวัฒนสาธร

โทร. 02-562-0232 ,081-553-0934

Email: fecosns@ku.ac.th