ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “อาจารย์”

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “อาจารย์”จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 34,000 บาท

ฒิการศึกษา

1) วุฒิ ป.เอก สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกียวข้อง จำนวน 1 อัตรา

2) วุฒิ ป.เอก สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร นโยบายสาธารณะ สุขภาพ โภชนาการ ท่องเที่ยว

กฏหมายธุรกิจ หรือระหว่างประเทศ ฯลฯ จำนวน 1 อัตรา

  • ผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 ปี

* (กรณีผู้รับสมัครคัดเลือกจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังฤษ)

รับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 กันยายน 2566

ผู้สมัครติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ห้องธุรการภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร อาคาร 2 (ตึกพิจารณ์พาณิชย์) ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) ในวัน เวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2566