ประกาศรับสมัคร นิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566

ภาคปกติ
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ถึง 27 มกราคม 2566
ภาคพิเศษ
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ถึง 27 มกราคม 2566

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร MAB รุ่นที่ 22
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม MAEAE รุ่นที่ 28
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร MRM

กำหนดการ
สมัครออนไลน์ ภาคปรกติ : https://grad.ku.ac.th
สมัครออนไลน์ ภาคพิเศษ : https://mab.eco.ku.ac.th