Background


กว่าหนึ่งในสี่ศตวรรษที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาทางเศรษฐศาสตร์เกษตรอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 1960 เป็นต้นมา
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและนำไปสู่การก่อตั้ง B.S. หลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตร์เกษตรในมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2504 กรมเศรษฐกิจการเกษตร ได้กลายเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคระยะสั้นและระยะยาวสำหรับผู้ประกอบอาชีพระดับกลางจากประเทศสมาชิกอาเซียน


ในปี พ.ศ. 2548 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกระดับนานาชาติ โปรแกรมเศรษฐศาสตร์เกษตรเพื่อให้เห็นถึงการพัฒนาการเกษตรระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว
จนถึงปัจจุบันปริญญาเอกของเรา หลักสูตรนี้ยังคงเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกเพียงหลักสูตรเดียวในประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการนานาชาติมากขึ้นเรื่อยๆ
เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการวิจัยซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ของอาชีพระดับกลาง ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีแนวโน้มสูง โดยเน้นที่การวิจัยเชิงประจักษ์และประยุกต์ในด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร


ปริญญาเอกนานาชาติที่หลากหลายของเรา นักศึกษาประสบความสำเร็จในการขยายการแลกเปลี่ยนความคิดในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติในด้านการพัฒนาการเกษตรและทรัพยากรและประเด็นด้านนโยบายไปสู่งานวิจัยและสิ่งพิมพ์คุณภาพสูงที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
นักศึกษามักมีส่วนร่วมในการวิจัยร่วมกับนักวิชาการนานาชาติ และได้รับการฝึกอบรมระดับนานาชาติจากพันธมิตรที่ทำงานร่วมกัน โครงการนี้ประสบความสำเร็จในการสร้างนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในหลายประเทศ เช่น เอธิโอเปีย เมียนมาร์ สปป. ลาว และไทย

Program Overview

ปริญญา : โปรแกรมเปิดสอนในระดับต่อไปนี้: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร), ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร)

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม : สำหรับโปรแกรมปกติ 3 ปี จะอยู่ที่ประมาณ 20,000 – 22,000 เหรียญสหรัฐ ไม่รวมค่าตำราและค่าวิจัย หนังสือและวัสดุสิ้นเปลืองประมาณ 300 เหรียญสหรัฐต่อปี

ค่าครองชีพ : สำหรับนักเรียนคนเดียว งบประมาณค่าครองชีพต่อเดือนจะอยู่ที่ประมาณ 400-600 เหรียญสหรัฐ (หรือ 12,000-18,000 บาท) งบประมาณนี้รวมค่าอาหาร ที่พักเพียงพอ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ทุนการศึกษาและทุน : บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบทุนการศึกษาจำนวนจำกัดสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศูนย์การศึกษาขั้นสูงเพื่อการเกษตรและอาหาร (CASAF) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังเสนอผู้ช่วยวิจัยและทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรและอาหาร นักศึกษาได้รับการสนับสนุนให้แสวงหาโอกาสในการได้รับทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน และแหล่งเงินทุนภายนอกอื่นๆ

ปฏิทินการศึกษา :
ภาคเรียนที่ 1 : สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 : มกราคม-พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน : มิถุนายน – กรกฎาคม

สำหรับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : Click Here

Admission Requirements

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิตในสาขาเศรษฐศาสตร์

 • ใบสมัครที่สมบูรณ์ประกอบด้วย

  • กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

  • ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร (ปริญญาตรีและปริญญาโท)

  • คะแนน TOEFL (หรือการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่า)

  • จดหมายรับรองสามฉบับ (ซองปิดผนึกและลงนาม)

  • แนวคิดของหัวข้อเบื้องต้นที่จะพัฒนาเป็นข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (ด้วยแนวคิดเชิงทฤษฎีและระเบียบวิธีที่เป็นรูปธรรม ไม่เกิน 5,000 คำ : ภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร กรุณาคลิก :interprogram.ku.ac.th or MS Word ] [ PDF ] 

กรุณาส่งเอกสารการสมัครของคุณมาที่

ปริญญาเอก. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่ phdinare@gmail.com or orachos.n@ku.ac.th
โทร : +66 0 2942849-51, แฟ็กซ์ +66 0 29428047

Program Comittees

Associate.Prof. Dr.Orachos Napasintuwong
Chair

Associate Prof. Dr.Prapinwadee Sirisupluxana
Vice-chair

Associate. Prof. Dr.Kampanat Vijitsrikamol
Member

Associate. Prof. Dr. Penporn Janekarnkij
Member

Associate Prof. Dr.Isriya  Bunyasiri
Member and Secretary