ผลการประกวดโปสเตอร์

กิจกรรมการประกวดปัญหาพิเศษ ประจำปี 2564

ของนิสิตสาขาธุรกิจการเกษตร

รางวัลเรื่องนิสิตอาจารย์
รองอันดับ 1การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคและตัดสินใจเลือกซื้อของหมูกรอบจากพืชน.ส.ณัฐฐยา ยิ่งวสุพันธ์ ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ
รองอันดับ 1นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจกรณีศึกษาธุรกิจฟาร์มอะโวคาโดน.ส.อริสา เทพสุต ดร.โสภณ แย้มกลิ่น
รองอันดับ 1ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อนมถั่วเหลืองสูตรน้ำตาลน้อย(LOW SUGAR)น.ส.อัญชิษฐา สาทรานนท์ ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย
ชมเชยพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อไส้กรอกจากพืชนายอนันต์ธนัตถ์ ลิ้มคุณากรดร.สุวรรณา สายรวมญาติ
ชมเชยรูปแบบการโฆษณาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสละสุมาลีน.ส.พิชชาพร บรรเทาวงษ์ดร.ณิธิชา ธรรมธนากูล
ชมเชยพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคขนมขบเคี้ยวจาก PLANT-BASED SNACKน.ส.สุทธิดา บุญเรืองดร.สุวรรณา สายรวมญาติ

รองอันดับ 1 : น.ส.ณัฐฐยา ยิ่งวสุพันธ์

รองอันดับ 1 : น.ส.อริสา เทพสุต

รองอันดับ 1 : น.ส.อัญชิษฐา สาทรานนท์

รางวัลชมเชย : นายอนันต์ธนัตถ์ ลิ้มคุณากร

รางวัลชมเชย : น.ส.พิชชาพร บรรเทาวงษ์

รางวัลชมเชย : น.ส.สุทธิดา บุญเรือง