ภาควิชาเศรษฐศาตร์เกษตรและทรัพยากร ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย

ภาควิชาเศรษฐศาตร์เกษตรและทรัพยากร

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย

  1. มุมมองใหม่ด้านการจัดการทรัพยากร เพื่อการศึกษาและวิจัยในอนาคต โดย ดร.อดิศร พร้อมเทพ อดีตอธิบดีกรมประมง
  2. BCG Model โดย ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง EC 5628 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์

Leave A Reply