รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “อาจารย์”

รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “อาจารย์”

จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 34,000 บาท

วุฒิการศึกษา

1) วุฒิ ป.เอก สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกียวข้อง จำนวน 1 อัตรา

2) วุฒิ ป.เอก สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร นโยบายสาธารณะ สุขภาพโภชนาการท่องเที่ยว กฏหมายธุรกิจ หรือระหว่างประเทศ ฯลฯ จำนวน 1 อัตรา

  • ผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 ปี

* (กรณีผู้รับสมัครคัดเลือกจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังฤษ)

รับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 สิงหาคม 2567

ใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำรอง