รับสมัคร นิสิต หลักสูตร MRM

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดการเรียนการสอน แบบสหวิทยากร บูรณาการ ด้านการแก้ปัญหา ผลกระทบ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมโดย ใช้ความรู้ เครื่องมือทาง เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และสังคมวิทยาเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

เปิดรับสมัคร นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1) MRM รุ่นที่ 40

รับสมัคร: วันที่ 17 ตุลาคม 2566 – วันที่ 19 มกราคม 2567

คุณสมบัติผู้สมัคร: รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา การสอบคัดเลือกนิสิต: โดยการสอบสัมภาษณ์ จำนวนนิสิตที่รับ: 20 คนเป็นหลักสูตร

ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ แผนการเรียน : แผน ก แบบ ก 2 (เรียนและทำวิทยานิพนธ์)ค่าเล่าเรียน: ตลอดหลักสูตร ประมาณ 60,800 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก: วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 สอบสัมภาษณ์: วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: วันที่ 14 มีนาคม 2567

รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา: วันที่ 14 มีนาคม 2567 เปิดภาคเรียน: มิถุนายน 2567

ช่องทางการสมัคร: สมัครออนไลน์: https://www.grad.ku.ac.th 

หลักฐานการสมัคร: 1. สำเนาบัตรประชาชน , 2. สำเนา Transcript , 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: โทร. 02-942-8445 ต่อ 202, หรือ 02-562-0232 ต่อ 302, 081-553-0934