ศูนย์กิจการนานาชาติเปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างเหมาตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

คุณสมบัติ :

ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการศึกษา ศิลปะสาสตร์ อักษรศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร การจัดการ สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์


มีความเข้าใจการบริหารจัดการหลักสูตรตามหน้าที่ของนักวิชาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนในระดับดี มีความสามารถในการใช้สื่อสารสนเทศ


สามารถทำงานนอกเวลาในการติดต่อประสานงานกับชาวต่างประเทศ และเดินทางไปต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว


มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี


อัตราเงินเดือน : 22,500 บาท/เดือน

สมัครได้ถึงวันที่ : 31 สิงหาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม : คุณจิณณ์ณัฏฐี แก้วกองนอก

โทร. 02 579 2800

EMAIL : ECIA@KU.TH