เสวนาพารู้ แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Blooomberg ในโครงการ SET Fin Lab วิทยากรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดย

คุณ เดือนเพ็ญ จันทร์ศิริศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน

คุณ สุธารัตน์ จันทร์นุ่น เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้อง EC 5628