คณาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

MMPT7546

รศ.ดร. กาญจนา  ศรีพฤทธิ์เกียรติ

kanchana.sr@ku.th

Ph.D. in Economics
Utah State University, USA

Expertise and Interests
Information Technology, Supply Chain Management


รศ.ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา

fecoknp@ku.ac.th

Ph.D. in Regional and Rural Development Planning
Asian Institute of Technology, Thailand

Expertise and Interests
Agricultural trade in ASEAN+3, National Security Planning


WPZ_6965

รศ.ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล

kampanat.v@ku.th

Ph.D. in Agricultural and Environmental Economics
University of Giessen, Germany

Expertise and Interests
Research Impact Evaluation, Resource and Environmental Economics, Maize Economy


ดร.ม.ล. กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์

kuntonrat.d@ku.th

Ph.D. in Finance and Business Administration
Thammasat university, Thailand

Expertise and Interests
Financial Management, Investment, Financial Risks


MMPT6564

รศ.ดร. กุลภา กุลดิลก

kulapa.k@ku.th

Ph.D. in Agricultural Economics
Newcastle University, UK

Expertise and Interests
Financial​ Investment​ Analysis, Fisheries​ and​ Aquaculture​ Management, Agricultural​ Marketing, Farm​ Management


MMPT7222

ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์

fecocrp@ku.ac.th

Ph.D. in Agricultural Economics
University of Hohenheim, Germany

Expertise and Interests
Land use/land cover Change, Agricultural Marketing, Application of Multi-Agent Systems in Agricultural Economics


MMPT7500

ดร. จุมทิพย์ เสนีย์รัตนประยูร

jumtip.s@ku.th

expertise and interests
Impact Evaluation, Microcredit, Rural Development, Poverty Analysis


MMPT73666

ผศ.ดร. ชญาดา ภัทราคม

chayada.b@ku.th

Ph.D. in Food Economics and Marketing
University of Reading, UK

expertise and interests
Food Economics and Marketing, Consumer Behavior, Economics of Overnutrition


MMPT7408

ผศ.ดร. ณัฐพล พจนาประเสริฐ

nuttapon.ph@ku.th

Ph.D. in Economics
Hitotsubashi University, Japan

expertise and interests
International Agricultural Trade and Investment, Agricultural Marketing


MMPT7264

ดร. ณิธิชา ธรรมธนากูล

nithicha.t@ku.th

Ph.D. in Land farm and Agribusiness Management
Harper Adams University, UK

expertise and interests
Agricultural Marketing, Consumer and Producer Behavior


ผศ.ดร. ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล

thanaporn.at@ku.th

Ph.D. in Development and Agricultural Economics
Gottfried Wilhelm Leibniz University of Hannover, Germany

expertise and interests
Agricultural Production, Smart Farm Management, Farmer’s Behavior and Adoption, Agricultural Innovation, Sugar and Cane Industry


ผศ.ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง

feconnm@ku.ac.th

Ph.D. in Agricultural Economics
University of the Hohenheim, Germany

Research interests/expertise and interests
Economics of Forestry, Agricultural Production


MMPT6664

ผศ.ดร. นภสม สินเพิ่มสุขสกุล

nopasom@gmail.com

Ph.D. in Economics
University of Hohenheim, Germany

Research interests/expertise and interests
Environmental Policy, Environmental Valuation, Recreation and Tourism, Pollution


MMPT7310

ดร. บวร ตันรัตนพงศ์

borworn.t@ku.th

Ph.D. in Agribusiness and Commerce
Lincoln University, New Zealand

expertise and interests
Global Value Chain, International Trade, Quantitative Analysis in Agribusiness


MMPT6852

ผศ.ดร. ภาสกร ธรรมโชติ

pasakorn.tham@gmail.com

Ph.D. in Economics
Claremont Graduate University, USA

expertise and interests
International Trade, Economic Integration, Tourism Economics, Agriculture Risk, and ASEAN


ผศ.ดร. มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร

montchai.p@ku.th

Ph.D. in Economics
National Institute of Development Administration, Thailand

expertise and interests
Development Economics, Energy Economics, Human Resource Management


MMPT7433

ผศ.ดร. รวิสสาข์ สุชาโต

ravissa.s@ku.th

Ph.D. in Agricultural and Resource Economics
University of Maryland, USA

expertise and interests
Agricultural Market, Agricultural Value Chain, Industrial Organization for Agroindustry, Risk Management in Agriculture


MMPT6648

รศ.ดร. วลีรัตน์ สุพรรณชาติ

waleerat.s@ku.th

Ph.D. in Economics
Australian National University, Australia

Research interests/expertise and interests
Development Economics


MMPT7696.0

ผศ.ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย

visit.l@ku.th

Ph.D. in Econ. & Fin.
Lincoln University, New Zealand

expertise and interests
Agricultural Economics, Finance


อ. สุทธิพล แซ่ลี้

fecospsl@ku.ac.th

M.Sc. in Agricultural Economics
Kasetsart University, Thailand

expertise and interests
Logistics and Supply Chain in Agribusiness, Information Technology Management in Agribusiness


WPZ_6915

ผศ.ดร. สรวัฒน์ วิศาลาภรณ์

sorawat_w@hotmail.com

Ph.D. in Economics
University of Illinois at Chicago, USA

expertise and interests
Regional and Urban Economics, Applied Econometrics and Time Series Analysis, Computational Economics


ดร. สุวพร ผาสุก

suvaporn.p@ku.th

Ph.D. in Integrated Studies in Land and Food Systems
The University of British Columbia, Canada

expertise and interests
Food Economics, Labor in Agricultural Sector


MMPT6560

รศ.ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล

suwanna.p@ku.th

Ph.D. in Agricultural Economics
University of Hohenheim, Germany

expertise and interests
Natural Resource and Environmental Economics, Sustainable Agriculture, Impact Assessment of Research


MMPT6615

ผศ.ดร. สุวรรณา สายรวมญาติ

suwanna.s@ku.th

Ph.D. in Agricultural and Food Economics
University of Reading, UK

expertise and interests
Consumer Behavior, Cognitive Bias, Digital Technology Adoption, Farm Management


MMPT7178

ผศ.ดร. สันติ แสงเลิศไสว

santi.sa@ku.th

Ph.D. in Economics
North Carolina State University, USA

expertise and interests
Environmental Economics


MMPT7498

ผศ.ดร. โสภณ แย้มกลิ่น

sophon.y@ku.th  Blog : sophony.co

Ph.D. in Management of Technology
Asian Institute of Technology, 2557

expertise and interests
Agribusiness Entrepreneur, Business Model Innovation, Qualitative Research


messageImage_1676008984387

ผศ.ดร. อัจฉรา ปทุมนากุล

atcharapatoom@gmail.com

Ph.D. in Agricultural and Resource Economics
International Program

Research interests/expertise and interests
Agricultural Finance, International Trade, Project Analysis


MMPT7247

ผศ.ดร. อุชุก ด้วงบุตรศรี

uchook.d@ku.th

Ph.D. in Agricultural Economics
Michigan State University, USA

Research interests/Expertise and Interests
Productivity and Efficiency Analysis, Land Policy, Discrete Choice Experiment


WPZ_6909

รศ.ดร. อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์

itthipong.m@ku.th

Ph.D. in Economics
Cornell University, USA

Research interests/expertise and interests
Empirical Industrial Organization, Banking and Monetary Policy, Computable General Equilibrium Model, Thai Rice Trade and Policy


MMPT7416

ผศ.ดร. อภิชาต ดะลุณเพธย์

fecoacd@ku.ac.th

Ph.D. in Economics
University of Tennessee, USA

expertise and interests
Economics of Industrial Organization, Quantitative Analysis


MMPT7584

รศ.ดร. อรชส นภสินธุวงศ์

orachos.n@ku.ac.th

Ph.D. in Food and Resource Economics
University of Florida, USA

expertise and interests
Economics of Agricultural Biotechnology, Agricultural Innovation and Technical Change, Agricultural Technology Policy, Agricultural Quality Standard, Seed System


MMPT7517

รศ.ดร. อิสริยา บุญญะศิริ

fecoiyb@ku.ac.th

Ph.D. in Economics
Claremont Graduate University, USA

expertise and interests
Agricultural Policy, International Finance, Development Economics


image

ผศ.ดร. อารียา โอบิเดียกวู

areeya.m@ku.th

Ph.D. in Agricultural Economics
University of Hohenhiem, Germany

Research interests/expertise and interests
Natural Resource and Environmental Economics, Economics of Climate Change, Impact Evaluation


WPZ_6885

รศ.ดร. เออวดี เปรมัษเฐียร

fecoadu@ku.ac.th

Ph.D. in Economics
Utah State University, USA

expertise and interests
Agricultural Production, Energy Economics


กลับหน้าหลักภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร