แบบฟอร์มขอเอกสารจากภาควิชาฯ

คำร้องทั่วไปนิสิตภาคปกติ

คำร้องขอเลื่อนการฝึกซ้อมย่อยเข้ารับปริญญา

คำร้องทั่วไปนิสิตภาคพิเศษ

คำร้องขอลงทะเบียนเรียน

คำร้องทั่วไปนิสิตเรียนอาจารย์ประจำวิชา

คำร้องขอเรียนร่วม

หนังสือรับรองบุตรเกษตรกร 2566

ตารางเรียนเปล่า

KU 1

KU 3

แบบตอบรับการขอเข้าฝึกปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติการฝึกงาน

แบบประเมินผลการฝึกงานของนิสิต

ขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

ขอลาพักการศึกษา

ใบขอลาออก

ใบคำร้องทั่วไป

คำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • ระบบสารสนเทศนิสิต

– เว็บลงทะเบียนเรียนสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)

 

  • ระบบระเบียนประวัตินิสิตใหม่

– เว็บกรอกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

งานบริการการศึกษา

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

แบบยื่นคำร้องทั่วไปการลงทะเบียน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อให้บริการนิสิตสำหรับยื่นเอกสารคำร้องการศึกษาระดับปริญญาตรีในช่วงการปิดมหาวิทยาลัยเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์จึงขอปรับรูปแบบการรับส่งคำร้องของนิสิตให้เป็นระบบทางไกลโดยนิสิตไม่ต้องมาดำเนินการด้วยตนเองจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

📌 ขั้นตอน

  • 1 นิสิตกรอกข้อมูลในระบบ(เตรียมเอกสาร file แนบให้ครบถ้วน)

 

  • 2 งานบริการพิมพ์เอกสารนิสิตและรวบรวมส่งภาควิชา(ถ้ามี) ทุกวันจันทร์

 

  • 3 ภาควิชารับเอกสารคำร้องเสนอ อ.ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชาลงนาม อังคาร-พฤหัสบดี

 

  • 4 งานบริการรับคำร้องคืนจากภาควิชาเพื่อเสนอคณบดีลงนามทุกวันศุกร์

 

  • 5 งานบริการส่งคำร้องนิสิตต่อยังสำนักบริหารการศึกษาทุกวันจันทร์

 

  6 นิสิตตรวจสอบผลการดำเนินการ

📢 การขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
❗️ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 5 กรกฎาคม 2563❗️
👉🏻นิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 63 (KU80)

  • กรณี 1 : นิ

สิตที่สามารถชำระค่าเทอมได้เลย – ทางมหาวิทยาลัยมีการแบ่งงวดชำระค่าเทอมเป็น 3 งวด
กรณี 2 : นิสิตที่มีปัญหาด้านการเงิน และต้องการผ่อนผัน – ให้สแกน QR code รูปด้านซ้าย หรือ เข้าลิ้งค์ด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูล
📍https://forms.gle/ZcaeoZAixBgMrdm89
*หมายเหตุ : ให้ใช้อีเมลของทางมหาวิทยาลัยในการกรอก google form

👉🏻นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ดำเนินการดังนี้
-นิสิตเขียนคำร้องขอผ่อนผัน โดยให้ อ.ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบดีลงนาม(นิสิตติดต่อคณะว่าจะให้ส่งเอกสารด้วยตนเอง/ให้ติดต่อทำเรื่องอย่างไร)
สามารถดาวน์โหลดคำร้องโดยสแกน QR code รูปด้านขวา หรือ เข้าลิ้งค์ด้านล่าง
📍https://registrar.ku.ac.th/…/01/1.คำร้องขอลงทะเบียนเรียน.pdf

ให้นิสิตติ๊กช่องที่ 5 ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อเอกสารลงนามครบแล้ว (สามารถลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ได้)สามารถถ่ายรูป/สแกนส่งไปที่ อีเมล registrar@ku.ac.th

 ใบคำร้องตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

แบบการขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน

 แบบขอใช้บริการยืมโสตทัศนูปกรณ์

ติดตาม งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://www.facebook.com/essecoku/

วิธีการสอน Microsoft Teams

ข้อควรรู้สำหรับนิสิต ด้านกฎหมาย