ติดตามการลงทะเบียนนิสิต

ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์

M@xlearn LMS System

มคอ.ออนไลน์

จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัย

จรรยาบรรณนักวิจัย

ตัวอย่างหนังสือภายนอก  (Click Download)

ตัวอย่างหนังสือภายใน  (Click Download)

สำหรับอาจารย์

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

    • – สำหรับหน่วยงาน

คลิก

– สำหรับที่ประชุมกบม. สภา มก. และ คณบดีมก.คลิก

ระบบสารสนเทศนิสิต (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)

    • – เว็บสารสนเทศนิสิต สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

คลิก

– เว็บติดตามการลงทะเบียนเรียนของนิสิตคลิก

ระบบเกรดออนไลน์ คลิก

ระบบประเมินการเรียนการสอน คลิก

ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ คลิก

ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์ คลิก

ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี และผู้อำนวยการสำนักฯ/สถาบัน คลิก

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (จดหมายเวียน) คลิก

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (KU-Life) คลิก

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิก

ข้อควรรู้สำหรับอาจารย์

จรรยาบรรณ บุคลากร มก.

หน่วยงานบริการ

การทำงานในประเทศไทย

สารสนเทศสำหรับอาจารย์

สารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

นามานุกรม

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 5 ปีย้อนหลัง

1.ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง(ภาควิชาเศรษฐศาสตร์)

2.ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง (ภาควิชาเกษตรฯ)

3.ผลงานทางวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง (ภาควิชาสหกรณ์)

ผลงานทางวิชาการของหลักสูตร ตามภาควิชา

ผลงานทางวิชาการของหลักสูตร (ภาควิชาเกษตรฯ)

ผลงานทางวิชาการของหลักสูตร (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์)

ผลงานทางวิชาการของหลักสูตร (ภาควิชาสหกรณ์)

ข้อมูล ณ วันที่ 6 /8/2563

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคต้นปีการศึกษา 2563 (หลักสูตรปริญญาตรี)

สรุปการจัดการเรียนการสอนภายในคณะเศรษฐศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 6 /8/2563