แจ้งประกาศผลการตัดสินโครงร่างโครงการ DARE to drive your community#2023

ตามที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ธุรกิจเกษตรและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนในชุมชนทั่วประเทศ โดยมุ่งเสริมสร้างให้เยาวชนมีความพร้อมและความกล้าที่จะผลักดันและพัฒนาชุมชนของตนเอง (Dare to drive your community#2023) และเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่งทีมสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (พร้อมแนบ โครงร่างกิจกรรม) ส่งมาเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้คณะกรรมการภาควิชาฯ ตัดสิน

          บัดนี้ คณะกรรรมการฯ ตัดสินการประกวดได้พิจารณาตัดสินแล้ว ทีมที่ผ่านเข้ารอบมีผลปรากฏ ดังต่อไปนี้