แนะนำภาควิชา

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร
ธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรับใช้สังคม”

ปณิธาน

“ภาควิชาฯมุ่งหวังจะคงความเป็นสถาบันหลักทางการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐกิจชนบท ธุรกิจการเกษตร และการจัดการทรัพยากรของประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์
โดยเฉพาะมีส่วนร่วมการวางแผนพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่สังคมไทย”