โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ดังนี้

– วท.ม.ธุรกิจการเกษตร (MAB)

– วท.ม.เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (MAEAE)

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2567

-สมัครออนไลน์ : https://grare.eco.ku.ac.th

-สมัครด้วยตนเอง: ห้อง EC1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: โทร. 02-562-0232 ต่อ 301- 305, 081-553-0934