โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2565 ณ Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2565 ณ Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา : เมษายน 2565 – กันยายน 2565 หรือ 2 ภาคการศึกษา : เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 ผู้สนใจส่งใบสมัครผ่านคณะต้นสังกัดพร้อมหนังสือเสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=24937