ข้อมูลหลักสูตร

Course Information

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Resource Management

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร)

ชื่อย่อ : วท.ม. (การจัดการทรัพยากร)

ชื่อเต็ม : Master of Science (Resource Management)

ชื่อย่อ : M.S. (Resource Management)

ปรัชญา

สืบเนื่องจากความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัดเพื่อสนองตอบความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ผนวกกับปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศและความเสื่อมโทรมของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปัญหาซึ่งประเทศไทยและประเทศอื่นๆ กำลังเผชิญอยู่นี้ จำเป็นต้องใช้หลักวิชาการที่ถูกต้องและอย่างบูรณาการร่วมกับความรู้ความเข้าใจในสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการผสมผสานพื้นฐานความรู้แบบบูรณาการและองค์รวม จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่นำความความรู้ด้านการเกษตร ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรดินและที่ดินทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง มาบูรณาการกับความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ และสังคมวิทยาเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและลดปัญหาความยากจน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความพร้อมและศักยภาพในการผลิตมหาบัณฑิตเพื่อรองรับความต้องการของสังคมและประเทศได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากร ให้เป็นผู้มีความรู้ความ สามารถในการบูรณาการองค์ความรู้เชิงบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการจัดการทรัพยากร เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้ทันต่อสถานการณ์
  2. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือทางด้านเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางด้านอื่นๆ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงสหวิทยาการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม