ข้อมูลหลักสูตร

Course Information

ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)

ชื่อย่อ (ไทย): วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Science (Agribusiness)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.S. (Agribusiness)

ปรัชญา

เป็นศาสตร์เชิงประยุกต์ที่ครอบคลุมความรู้ด้านธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตร์ การจัดการและการวิจัย มาพัฒนาเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งของประเทศไทยและของโลก

ความสำคัญ

ความรู้ทางธุรกิจการเกษตรมีความจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ อันเนื่องมาจากภาคเกษตรมีการพัฒนามากขึ้นในปัจจุบัน
ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจการเกษตรมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายโอกาสทางธุรกิจของหน่วยงานธุรกิจการเกษตรให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการค้าโลก
ในสถานการณ์ที่ตลาดแรงงานของภาคธุรกิจการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาให้มีคุณลักษณะ รวมทั้งสมรรถนะในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และปรับตัวได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์

1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง
2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม