ทุนเพ็ญพร เจนการกิจ ทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สาหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม(ภาคภาษาอังกฤษ)จำนวน 100,000บาท/ทุน

คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย จบการศึ …

“โครงการ DARE TO DRIVE YOUR COMMUNITY #2022″ปี2 ~ ขอเชิญชวนน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ~ ก่อน 15 สิงหาคม 2565

ขอเชิญชวนน้องๆระดับมัธยมศึกษาต …

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครทุน

“The Okazoki Kaheita Internati …

ผลการประกวดโปสเตอร์

กิจกรรมการประกวดปัญหาพิเศษ ประจำปี 2564

ของนิสิตสาขาธุรกิจการเกษตร

รางวัล เรื่อง นิสิต อาจารย์ รอ …

เปิดรับโครงการศึกษาภาคฤดูร้อนประเทศญี่ปุ่น Summer Course in Shizuoka University ประจำปี 2565

“Online Summer Program in Shiz …

เปิดรับโครงการศึกษาภาคฤดูร้อนประเทศญี่ปุ่น Niigata University Summer Program ประจำปี 2565

“Niigata University Summer Pro …

โครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ

The 21 st INTERNATIONAL STUDEN …

การสัมมนา Asia-Africa Seminar ในหัวข้อ “Asia-African Seminar on How to Cooperate with African Countries in the New Normal Era”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความ …

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565
ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการจัดกิจกรรม ระยะเวลาแลก …

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับนิสิตระดับชั้นปริญญาตรีแ …

ทุน Canada-ASEAN (SEED)2022-2023

https://iad.intaff.ku.ac.th/wo …

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565 จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

https://iad.intaff.ku.ac.th/wo …

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ภายใต้โครงการ Asian International Mobility for Students Programme (AIMS) ปี 2565

ส่งใบสมัครภายใน 4 กพ 65

ADMISSION 2022

More Information https://mis.g …

ทุน Erasmus ระดับ ป.ตรีและโท ณ Warsaw University of Life Sciences, Poland

สอบถามเพิ่มเติม https://shorte …

Ku Student Ambassador #4

กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัคร น …

The Impact of the COID-19 Pandemic on Thailand’s Agriculture Export Flows

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังก …

ประกาศรับสมัคร นิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพ …

Using R for International Agricultural Trade Analysis

สัมมนาฝึกอบรม การใช้ ภาษา R สำ …

เปิดรับสมัครทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2565

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ท …

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2565 ณ Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ภาคฤดูใ …

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2565 จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤ …

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2565 ณ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤ …

เรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมเสวนาพารู้ AgEcon Webinar

โดย Dr. Mercy Mwambi ณ วันที่ …

โครงการ DARE TO DRIVE YOUR COMMUNITY โครงการฝึกอบรมและจัดทำสื่อด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

รายละเอียดเพิ่มเติม การสมัคร

ผลการประกวดโปสเตอร์ กิจกรรมการประกวดปัญหาพิเศษ 2563 ของหลักสูตรเศรษฐศาสตรเกษตรละทรัพยากร

การยางแห่งประเทศไทยรับสมัครทุนการศึกษาจนกว่าจบการศึกษา

ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับประกาศ …

ผลการประกวดโปสเตอร์ กิจกรรมการประกวดปัญหาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาธุรกิจการเกษตร

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ …

ขยายเวลารับสมัคร ทุนช้างเผือก ทุนเรียนต่อปริญญาโท 2 ปี

ใบสมัคร

ทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาลิทัวเนียและหลักสูตรวัฒนธรรมลิทัวเนียช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัย Vytautas Magnus University สาธารณรัฐลิทัวเนีย นิสิตจะได้รับยกเว้นคาธรรมเนียมการศึกษา และได้รับทุนการศึกษาอีกจำนวน 600 ยูโร (ได้รับเมื่อเดินทางกลับถึงสถาบัน) นิสิตที่สนใจกรุณาติดต่อคุณธนาภรณ์ ขำสวัสดิ์ กองวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-942-8683 ภายในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564

ทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาลิทัวเน …

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ที่คณะเกษตร มหาวิทยาลัยโอกายาม่า ประเทศญี่ปุ่น (เริ่มเรียน เม.ย. 2565)

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อศึกษาระดั …

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ University of Turku สาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง 2564 และปีการศึกษา 2564-2565 โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Unive …

ทุนเการศึกษาปริญญาโท สาธารณรัฐไอร์แลนด์

ด้วยงานประชาสัมพันธ์ มก. ได้รั …

ทุน ICDF เพื่อศึกษาต่อระดับ ป.โท หลักสูตร International Master Program in Agricultural Economics ณ มหาวิทยาลัย National Taiwan University (NTU) ประเทศไต้หวัน

ทําไมคุณยังรออยู่? คุณไม่สามาร …

ขอขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าเพื่อเผยแพร่ผลงานโดยการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโดยใช้เงินรายได้ภาควิชาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

เสวนาพารู้ “สหรัฐฯ ตัด GSP : ไทยเจ็บแค่ไหน” US GSP Cut : How bad it hurts thai exports

Room Zoom Webinar Room Zoom We …

ทุนช้างเผือก ทุนเรียนต่อปริญญาโท 2 ปี

ใบสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่

เสวนาพารู้ เรื่อง”เทคนิคการทำ Systematic Literature Mapping และการประยุกต์ในการทบทวน วรรณกรรม”

การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

ปริญญาโท ปริญญาเอก

แผนที่งานรับปริญญา

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาว …

ขยายเวลารับสมัครและรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบ …

ARE upskilling for teaching and research R programming and Power BI for Economists

เสวนาวิชาการ”แนวทางการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาวสวนไม้ผล”

Facebook : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เ …

กำหนดหลักเกณฑ์ธนาคารหน่วยกิตสำหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาลัยเกษตรศาสตร์

เกษตรไทย 2573 สู่ความก้าวหน้ายั่งยืน เพื่อประเทศชาติและสังคมไทย

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนการดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายละเอียด

ขยายเวลารับสมัครและรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รายละเอียดการขยายเวลารับสมัคร …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานทีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ขยายเวลารับสมัคร นิสิต ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563

@SAFARI PARK AGRIBUSINESSDAY 11

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

งานแนะนำหลักสูตร ฯ OPEN HOUSE และ รับสมัคร นิสิต ป.โท MAE, MAB, ศก., กจท.

งานแนะนำหลักสูตร ฯ OPEN HOUSE …

ภาควิชาเศรษฐศาตร์เกษตรและทรัพยากร ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย

ภาควิชาเศรษฐศาตร์เกษตรและทรัพย …

AgEcon SEMINAR The Market of Lemons

AgEcon Seminar Topic: The Mark …

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตชั้นปีที่ 4

โครงการติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนและนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาของ ศก-ธก 62

Consulting Clinic for Research Impact Evaluation คลินิกให้คำปรึกษา “ด้านการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “Dealing with abrupt ecosystem changes in common pool resource systems: evidence from laboratory experiments”

เรื่อง     …

Commencement of a PhD Fellowship Programme for student from Thailand

http://asean.iitd.ac.in/

PROM – INTERNATIONAL SCHOLARSHIP EXCHANGE OF PHD CANDIDATES AND ACADEMIC STAFF

SEE MORE

Consulting Clinic for Research Impact Evaluation คลินิกให้คำปรึกษา “ด้านการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย”

“OPEN HOUSE”

รับสมัครเรียนต่อ ป.โท

click here

INTERNATIONAL MOBILITY PROGRAM

AgEcon SEMINAR Behavioural Economics: Theory and Practice

The “Behavioural Economics” re …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถนาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

รับสมัครเรียนต่อ ป.โท

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

รายละเอียด การกรอกใบาสมัคร คำร …

AgEcon Seminar: Rice production and price policy of some selected countries in Asia

AgEcon Seminar: Rice productio …

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

รายละเอียด ใบสมัคร

Kasetsart University International Capacity Building Program 20192020 for International Graduate Students to be hosted by Department of Agricultural and Resource Economics

ตัวอย่างการจัดทำรายงานการเข้าร …

ผมการคัดเลือกทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร “แนะนำเครื่องมือการวิเคราะห์ : เพื่อทำวิทยานิพนธ์”

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ปร …

Behavioral economics in food science: New tools and frameworks

Seminar Presentation

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ประกาศเรื่อง ขยายการให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด ใบสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคั …

กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้ความดูแลของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้ความดูแ …

Rethinking the role of research in impact pathway: Evidence from Riceberry

การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

โหลดใบสมัคร คลิก

Ph.D. seminar coyrse in Agricultural and Resource Economics

Ph.D. seminar course in Agricu …

การให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารป …

AgEcon SEMINAR:The Evolution of an Agricultural Research System in Developing Countries Insights from Rice Research System in Thailand

AgEcon SEMINAR: Assessing the Economic,Capacity Building and Social Impacts of New Technology in Lowland Rice in Laos

AgEcon SEMINAR : Impact of an integrated home garden and nutrition intervention in Cambodia

AgEcon SEMINAR : Promoting trees in oil palm smallholders’ plantations

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศ การให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ งานเสวนา ข้อค้นพบจากงานวิจัย: เผาอ้อย…ทางเลือก…ทางรอด?

Download Press Release (ใบแถลง …

ประชาสัมพันธ์โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษประ …

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หมดเขตรับสมัคร 22 มีนาคม 2562

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์

แนะแนวการเขียนบทคัดย่อเชิงปฏิบัติการ