สำหรับบุคลากร

 • ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
   • – สำหรับหน่วยงาน

  คลิก

   • – สำหรับที่ประชุมกบม. สภา มก. และ คณบดีมก.

  คลิก

 • ระบบสารสนเทศนิสิต (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)
   • – เว็บสารสนเทศนิสิต สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

  คลิก

   • – เว็บติดตามการลงทะเบียนเรียนของนิสิต

  คลิก<class=”paragraph2″>

 • ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี และผู้อำนวยการสำนักฯ/สถาบัน คลิก
 • ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (จดหมายเวียน) คลิก
 • ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (KU-Life) คลิก
 • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิก

ข้อควรรู้สำหรับบุคลากร

ตัวอย่างหนังสือภายนอก

ตัวอย่างหนังสือภายใน