แผนการเรียน

Study plan

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)
รับนิสิต แผน ก แบบ ก 2
แผน ก แบบ ก (2) คือ เรียนแบบทำวิทยานิพนธ์ โดยต้องเรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แบ่งเป็นหน่วยกิตหมวดวิชาเอกและวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 24 และ 12 หน่วยกิต ตามลำดับ

แผน ก แบบ ก 2
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

– สัมมนา 2 หน่วยกิต

– วิชาเอกบังคับ 18 หน่วยกิต

– วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

รายวิชาในหมวดวิชาเอกที่เปิดสอน
วิชาบังคับ 

01120511 การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่

01120531 การตลาดธุรกิจการเกษตร

01120542 การจัดการธุรกิจการเกษตรทางการบัญชีและการเงิน

01120561 กลยุทธ์ทางการจัดการธุรกิจการเกษตร

01120582 สถิติประยุกต์ในการจัดการธุรกิจการเกษตร

01120591 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการเกษตร

01120597 สัมมนา

วิชาเลือก

01120512 การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจการเกษตร

01120513 การพัฒนาธุรกิจเกษตรชุมชนและอุตสาหกรรมชนบท

01120521 เศรษฐศาสตร์การแปรรูปสินค้าเกษตร

01120522 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีในระบบธุรกิจการเกษตร

01120532 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

01120541 การลงทุนโครงการธุรกิจการเกษตร

01120551 ธุรกิจเกษตรสีเขียว

01120581 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในการจัดการธุรกิจการเกษตร

01120596 เรื่องเฉพาะทางธุรกิจการเกษตร

01120598 ปัญหาพิเศษ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม