หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตรคืออะไร?

หลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจเกษตรและอาหารโทยในตลาดโลก ผสมผสานทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม