DARE TO DRIVE

โครงการฝึกอบรมที่สร้างองค์ความรู้ ด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ที่เกียวข้องกับการเกษตร ธุรกิจเกษตร และสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชน และ ชุมชน

Introduction to ARE

Introduction to ARE

แนะนำภาควิชา

ARE Highlight

ARE Highlight

สิ่งที่น่าสนใจ

ประกาศต่างๆ

The Impact of the COID-19 Pandemic on Thailand’s Agriculture Export Flows

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังก …

การยางแห่งประเทศไทยรับสมัครทุนการศึกษาจนกว่าจบการศึกษา

ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับประกาศ …

การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

โหลดใบสมัคร คลิก

กำหนดหลักเกณฑ์ธนาคารหน่วยกิตสำหรับรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาลัยเกษตรศาสตร์

ขยายเวลารับสมัคร ทุนช้างเผือก ทุนเรียนต่อปริญญาโท 2 ปี

ใบสมัคร

ขยายเวลารับสมัครอาจารย์

ขยายเวลารับสมัครและรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

รายละเอียดการขยายเวลารับสมัคร …

ขยายเวลารับสมัครและรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบ …

ขอขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าเพื่อเผยแพร่ผลงานโดยการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโดยใช้เงินรายได้ภาควิชาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขั้นตอนการดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายละเอียด

ตำราและเอกสารต่างๆ

ARE Awards

ARE Awards

การรับรางวัล ต่างๆ

แสดงความยินดีกับทีม WINNER โดยนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Agricultural-Challenge Case Competition ที่จัดโดย ไทยเซนทรัลเคมี ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ และสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร และ ผศ.ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ระดับ Sliver เรื่อง ผลกระทบของนโยบายการให้นำเข้าและการไม่ให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง

ประกวดวิเคราะห์กลยุทธ

ข้อมูลการ ติดต่อ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์

0-2-942-8650-51
0-2561-3467
0-2579-8547
0-2579-9429

โทรสาร

0-2579-9429

Facebook

Youtube

Twitter

ส่งข้อความหาเรา ที่นี่

แจ้งเรื่องร้องเรียน ติดต่อ ชี้แจง ถึงหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

193789
การเข้าชมสูงสุด
1151
จำนวนนิสิตภาควิชา
55
จำนวนบุคลากร