ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท

วท.ม.ธุรกิจการเกษตร (MAB) และวท.ม.การจัดการทรัพยากร (MRM)

ภาควิชาเศรษฐศษสาตร์เกษตรและทรัพยากร

ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566