ทุนเพ็ญพร เจนการกิจ ทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สาหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม(ภาคภาษาอังกฤษ)จำนวน 100,000บาท/ทุน

คุณสมบัติ

  • มีสัญชาติไทย
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาไม่เกิน 5 ปีนับจนถึงวันรับสมัครหรือคาดว่าจะจบภายในปีการศึกษา 2566ในสาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประมง เกษตร ป่าไม้ วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันการศึกษาใดก็ได้

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ผศ.ดร.อารียา โอบิเดียกวู อีเมล์ areeya.m@ku.th

รศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ อีเมล์ fecoiyb@ku.ac.th

รายละเอียดหลักสูตร