หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดการเรียนการสอน แบบสหวิทยากร บูรณาการ
ด้านการแก้ปัญหา ผลกระทบ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมโดย
ใช้ความรู้ เครื่องมือทาง เศรษฐศาสตร์ การจัดการ
และสังคมวิทยาเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
เปิดรับสมัคร นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 MRM 40 รอบ ที่ 2
รับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567
คุณสมบัติผู้สมัคร: รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา
การสอบคัดเลือกนิสิต: โดยการสอบสัมภาษณ์
จำนวนนิสิตที่รับ: 20 คน
เป็นหลักสูตร ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – ศุกร์
แผนการเรียน : แผน ก แบบ ก 2 (เรียนและทำวิทยานิพนธ์)
ค่าเล่าเรียน: ตลอดหลักสูตร ประมาณ 60,800 บาท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก: 9 พฤษภาคม 2567
สอบสัมภาษณ์: 22 พฤษภาคม 2567 *
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: 7 มิถุนายน 2567
รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา: 7 – 16 มิถุนายน 2567
เปิดภาคเรียน: มิถุนายน 2567
ช่องทางการสมัคร: สมัครออนไลน์: https://www.grad.ku.ac.th
หลักฐานการสมัคร:

1.สำเนาบัตรประชาชน ,

2.สำเนา Transcript ,

3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
โทร. 02-942-8445 ต่อ 202,
หรือ 02-562-0232 ต่อ 302,
081-553-0934
ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต

– ทุนบัณฑิตวิทยาลัย

– ทุนตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
กิจกรรมนิสิต เช่น

– การศึกษาดูงานรายวิชานอกสถานที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

– การลงพื้นที่ภาคสนาม (ฝึกงาน) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

– การอบรม เครื่องมือเทคนิคทางสถิติ

– การจัดสัมมนาทางวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ

สอบถามโทร. 0-2942-8445 ต่อ 202, 02-562-0232 ต่อ 302