เสวนาพารู้ แนวทางการสร้างวินัยทางการเงินผ่านการออมในภาคเกษตร

โดย

🌟ดร. ศิริกาญจน์ เลิศอำไพนนท์

เศรษฐกรชำนาญการ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566เวลา 10.00 – 12.00 น.ห้อง EC 5315