เสวนาวิชาการ”แนวทางการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาวสวนไม้ผล”

Facebook : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ : คลิก

แบบประเมิน : คลิก