โครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ

The 21 st INTERNATIONAL STUDENTS SUMMIT (ISS)

กำหนดการจัดกิจกรรม
  • กิจกรรมก่อนสัมมนา (Pre-Summit) ⇒ วันที่ 16 กรกฎาคม 2565
  • กิจกรรมสัมมนา (Summit)           ⇒ วันที่ 20-22 กันยายน 2565
  • สิ้นสุดการรับสมัคร                   ⇒ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดกดลิงค์