OPENHOUSE 2024 ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตร ปริญญาโท สำหรับผู้เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567

หลักสูตร

  • วท.ม. ธุรกิจการเกษตร (MAB)
  • วท.ม. เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (MAEAE)

วันจัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567

เวลา 10.00 – 13.00 น.

ON-SITE

EC 5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ONLINE Cisco Webex Meeting