ขอขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าเพื่อเผยแพร่ผลงานโดยการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโดยใช้เงินรายได้ภาควิชาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Leave A Reply