ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “Dealing with abrupt ecosystem changes in common pool resource systems: evidence from laboratory experiments”

เรื่อง     ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “Dealing with abrupt ecosystem changes in common pool resource systems:  evidence from laboratory experiments”

เรียน    

สิ่งที่ส่งมาด้วย    รายละเอียดของ Dr. Therese Lindahl

ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง

              ด้วยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เรียนเชิญ Dr. Therese Lindahl จาก the Beijer Institute of Ecological Economics /The Royal Swedish Academy of Sciences, Sweden มานำเสนอผลงานด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม/เศรษฐศาสตร์การทดลอง เรื่อง “Collective action for avoiding ecological regime shifts: insights from behavioral experiments”

              จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ถ. รามคำแหง ซ. รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขต วังทองหลาง กทม. 10310 รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยขอความอนุเคราะห์ส่งแบบตอบรับทางอีเมล์ถึงคุณวิไล ทิวากรโกมล ได้ที่ wilai@tdri.or.th  และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ดร. สมชัย จิตสุชน

Leave A Reply