ทุนเพ็ญพร เจนการกิจ ทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สาหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม(ภาคภาษาอังกฤษ)จำนวน 100,000บาท/ทุน

คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย จบการศึ …

“โครงการ DARE TO DRIVE YOUR COMMUNITY #2022″ปี2 ~ ขอเชิญชวนน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ~ ก่อน 15 สิงหาคม 2565

ขอเชิญชวนน้องๆระดับมัธยมศึกษาต …

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับโครงการศึกษาภาคฤดูร้อนประเทศญี่ปุ่น Summer Course in Shizuoka University ประจำปี 2565

“Online Summer Program in Shiz …

เปิดรับโครงการศึกษาภาคฤดูร้อนประเทศญี่ปุ่น Niigata University Summer Program ประจำปี 2565

“Niigata University Summer Pro …

โครงการสัมมนานักศึกษานานาชาติ

The 21 st INTERNATIONAL STUDEN …

การสัมมนา Asia-Africa Seminar ในหัวข้อ “Asia-African Seminar on How to Cooperate with African Countries in the New Normal Era”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความ …

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2565
ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการจัดกิจกรรม ระยะเวลาแลก …

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับนิสิตระดับชั้นปริญญาตรีแ …

ทุน Canada-ASEAN (SEED)2022-2023

https://iad.intaff.ku.ac.th/wo …