Ku Student Ambassador #4

กองวิเทศสัมพันธ์เปิดรับสมัคร นิสิตชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 4 ประจำปี 2565 [KUSAm batch # 4]

เลขรับ-1256-7